تعداد ارسال اطلاعات همزمان از طریق دستگاه بلوتوث بلواسمارت

تعداد ارسال های همزمان اطلاعات به نوع دستگاه بلوتوث مشتری بستگی دارد . دستگاه های برنز می توانند در هر لحظه حداکثر برای 7 نفر به صورت همزمان اطلاعات ارسال کنند و دستگاه های بلوتوث مدل سیلور بلواسمارت می توانند به صورت همزمان برای 7 تا 28 نفر اطلاعات ارسال کنندن ولی امکان افزایش ارتباط تا 112 نفر به صورت همزمان نیز وجود دارد