آیا می توان ارسال اطلاعات را در بلواسمارت محدود کرد

   بله - سیستم ارسالگر بلوتوث دارای قابلیتی است که شما را قادر می سازد ارسال اطلاعات را به اشخاص خاص محدود سازید . با استفاده از این شیوه شما می توانید اطلاعات و تبلیغات خاص را برای افرادی که به این اطلاعات نیاز دارد ارسال نمایید