سرعت انتقال اطلاعات در بلواسمارت چقدر است؟

سرعت انتقال اطلاعات در دستگاه ارسال بلوتوث بلواسمارت 3 مگابیت در ثانیه می باشد که سرعت بالایی به شمار می رود . قابل ذکر سات سرعت انتقال اطلاعات از طریق بلوتوث به سرعت بلوتوث گوشی دریافت کننده نیز بستگی دارد