برد دستگاه های بلوتوث چند متر است ؟

برد دستگاه های بلوتوث تبلیغاتی بلواسمارت بر اساس نوع دستگاه بلوتوث ارائه شده متفاوت است . برد این دستگاه ها از 10 متر شروع شده و تا 1200 نیز ادامه دارد 

جدول برد دستگاه های بلوتوث
ردیف مدل دستگاه بلوتوث برد
1 Bronze 10m 10 تا 30 متر
2 Bronze 10m + 10 تا 30 متر
3 Bronze 100m 100 تا 250 متر
4 Bronze 100m + 100 تا 250 متر
5 Silver 100 تا 250 متر
6 Silver + 100 تا 250 متر
7 Gold 400 تا 1200 متر
برد دستگاه های بلوتوث تبلیغاتی بلواسمارت در محیط باز می باشد