کسب مقام دوم در مسابقات جنگ ربات ها

کسب مقان دوم در مسابقات جنگ ربات ها