کسب مقام دوم در یازدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی

کسب مقام دوم در یازدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی